จำนวนผู้ป่วย

 รหัส หน่วยบริการ DM HT DM-HT รวม
03957 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนสวรรค์ 32 92 60 195
03958 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางหวาย 40 87 66 206
03959 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องสามหมอ 13 62 34 119
03960 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด 30 53 53 158
03961 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยไร่ 64 140 92 311
03962 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโสก 30 148 111 313
03963 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกมั่งงอย 48 100 80 238
03964 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝาย 40 93 82 228
03965 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาฮี 37 58 45 155
10971 โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลคอนสวรรค์ 149 439 383 974
รวม 483 1272 1006 2897

กราฟ